Een gezamenlijke koers

Samenwerking Bosman en BAM Bouw en Techniek bij revitalisatie kantoor ABN AMRO  
 

Langs de Foppingadreef in Amsterdam herrijst het, uit 1988 stammende, kantoor van ABN AMRO dat wordt vernieuwd, uitgebreid en verduurzaamd tot een moderne werk- en ontmoetingsplek voor 10.000 medewerkers.

Deze grootschalige revitalisatie, ontwikkeld door Edge voor ABN AMRO, heeft flink wat voeten in de aarde. Niet alleen bouwkundig voor BAM Bouw en Techniek maar ook voor de enorme technische installaties die door Bosman en BAM Bouw en Techniek samen wordt gerealiseerd in een VOF-constructie, Bosman BAM Combinatie genoemd. Aangezien er in april gestart wordt met de daadwerkelijke installatiewerkzaamheden, de hoogste tijd om Rick van Haren, projectdirecteur BBC en Jaco Duijst, Directeur Grote Projecten bij Bosman eens aan de tand te voelen hoe zij dit enorme project van maar liefst 110.000 m2 in goede banen leiden.  

Samenwerking  
Het ABN AMRO-project is het eerste project waarbij BAM Bouw en Techniek en Bosman samenwerken in een integraal team vanuit een VOF-constructie.  Op de vraag hoe dat nu zo gaat in de samenwerking tussen beide bedrijven geeft Rick aan dat deze bijzonder goed is, zowel professioneel als persoonlijk. Op het project is hij qua rolverdeling operationeel eindverantwoordelijke, heeft hij de ‘controle bovenin’ en maakt hij ook de eindbeslissingen. Jaco heeft met name de rol van vliegende keep. Zo onderhoudt de Directeur Grote Projecten de communicatie met de ontwikkelaar, ondersteunt hij bij de inkoop, maar ook begeleidt en ondersteunt hij Rick met al zijn ervaring en kennis waar nodig. “Omdat twee kapiteins op een schip niet handig is met zoveel verschillende belangen”, aldus Jaco. De koers die wordt gevolgd op het project is er een van gedeelde en gezamenlijke strategie.  

Duijst vult nog even kort aan: “We nemen beide ook deel in de directieraad. Rick zit hier formeel namens de BBC voor onder andere de verscheidende rapportages en ik vertegenwoordig Bosman in dezen. Rick en ik hebben zeer regelmatig overleg over het werk, over de strategie waardoor we altijd één stem zijn bij de overleggen van de raad. Voor de voortgang en het slagen van het project is het cruciaal dat de VOF goed draait. De belangen van de beide bedrijven staan echt op de tweede plaats. De dynamiek in zo’n samenwerking is heel anders. Het niveau is hoger, je leert van elkaar, je kunt spiegelen. Ik vind persoonlijk dat je als bedrijf beter wordt door een dergelijke integrale samenwerking met een andere partij.”     

Over de samenwerking met Bosman valt volgens Rick ook maar weinig aan te merken: “Tot nu ben ik echt bijzonder tevreden over de samenwerking met Bosman. Het is een mooi bedrijf, een technisch specialist met mensen die zijn gewend om op dit niveau te acteren. Daarnaast komt de uitgebreide ervaring die Bosman heeft met ontwikkelaar Edge de samenwerking echt ten goede. Dat uit zich bijvoorbeeld in het bewaken van de smart building blueprint van Edge. De belangen van de ontwikkelaar worden door David Heinen, Projectmanager M&R bij Bosman op een juiste wijze in de regeltechniek ondergebracht. Het is heel interessant om de samenhang in het BBC-team te zien groeien, per dag zie je voortgang, We opereren echt als één team.” 

BBC ABN AMRO FOPPINGADREEF

Alles onder controle  
Bij een project van deze omvang is de logistiek een enorme uitdaging. Het is van cruciaal belang dat kwaliteit en tijd wordt bewaakt vanuit plantechnisch opzicht. Dat betekent dat de werkvoorbereiding goed moet staan en dat het uitvoeringsteam de planning bewaakt. Door gebruik te maken van deelcommissioning bij de installatietechniek, uitgevoerd door Jurriaan Frieser, Commissioningsmanager, kan in nauwe samenwerking met het uitvoeringsteam van bouwplaatsmanager Techniek Marco Ruitenbeek de verschillende milestones slimmer worden behaald. Daarnaast is voor het project een hub ingericht met een ticketsysteem en runners zodat het materiaal klaar staat op de verdiepingen. Deze just-in-time aanpak zorgt ervoor dat er zo min mogelijk wachturen zijn en de operationele uren zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.  

Rick: “Er is een aparte logistiek manager aangesteld die zorg draagt voor het opstellen en opvolgen van het transportplan in samenwerking met het uitvoeringsteam. Al vanaf de contractering draagt elke betrokken partner bij aan het transportplan, zodat BAM als bouwkundig partner dit op de juiste manier kan faciliteren en kan uitvoeren. Met 110.000 m2 is het cruciaal om de planning van de uitvoering maximaal te bewaken.” 

BBC ABN AMRO FOPPINGADREEF

Veiligheid op 1 

Veiligheid voorop, dat staat buiten kijf op de projecten van BAM Bouw en Techniek en Bosman. Bij het ABN AMRO project, waar op het piekmoment circa 450 medewerkers tegelijkertijd aan het werk zijn, is dit geen peulenschil om te managen. Om dit in goede banen te leiden is er door de BBC een bouwplaatsmanager Techniek aangesteld die zorgdraagt voor het complete uitvoeringsteam betreffende de technische installaties. Rick: “Marco Ruitenbeek stuurt samen met Danny Burgstede, de bouwplaatsmanager Bouw van BAM het hele uitvoeringsteam aan op locatie. Deze samenwerking is bijzonder belangrijk om het veilige werken te borgen. Dit betekent ook dat we Hugo Heinen, QHSE-manager bij Bosman hebben aangehaakt als veiligheidsdeskundige voor het V&G-plan. Hiernaast maken ook onze partners een eigen veiligheidsplan, zodat duidelijk wordt wat er nodig is om de veiligheid te kunnen garanderen.” Daarnaast worden maandelijks werkplekinspecties uitgevoerd en toolboxmeetings gehouden. Jaco: “Onze partners nemen we hier ook in mee. Veiligheid is van ons allemaal. We vinden het belangrijk dat iedereen ’s avonds veilig naar huis kan gaan.”  

Duurzaamheid 
Het ABN AMRO-project is op dit moment een van de duurzaamste projecten in Nederland. De duurzaamheidsnormen liggen hoog met het streven naar een BREEAM-Outstanding-certificering. Daarnaast wordt het pand Paris-Proof én BENG nul, wat uniek is voor een renovatieproject. De verschillende installaties en materialen zoals de klimaatplafonds, worden bekeken of ze geschikt zijn voor hergebruik waarbij bewust wordt gekeken naar het risicoprofiel. Dat betekent dat bij gecertificeerde installaties zoals de brandmeld- en sprinklerinstallaties op locatie zeer goed wordt bekeken of zij toepasbaar zijn, omdat het gebruik van verschillende systemen effect kan hebben op de veiligheid en kwaliteit. Zo worden ook veel bouwkundige facetten behouden in het pand. Zo wordt bij de bestaande gebouwelementen, gezocht naar het juiste, passende isolatie-element.  

Jaco: “Aangezien hergebruik en het beperken van afval niet alleen voor ABN AMRO, maar ook voor Bosman en BAM Bouw en Techniek belangrijke onderwerpen zijn, bekijken we in goed overleg wat wel en niet kan. Materialen die we niet op het project kunnen gebruiken, kunnen wellicht worden hergebruikt op een ander project. Dat bespreken we, brengen we in kaart en zorgen voor een juiste afvoer en opslag.” 

Ook in het transportplan wordt gekeken naar het beperken van het aantal bewegingen, aldus Rick: “Er rijden geen busjes meer af en aan op de bouwplaats, ’s nachts wordt de hub vanuit de groothandel bevoorraad met elektrische voertuigen en vanuit de hub worden dan de materialen geleverd op de verschillende locaties op de bouw. Hierdoor beperken we ook de reisbewegingen en eventuele hinder in de directe omgeving van het project.”  

BBC ABN AMRO FOPPINGADREEF

Digitalisering en BIM  
De verschillende bouwprocessen en -procedures zijn bij het project digitaal geborgd in het BIM-model. Iedere partij in de keten heeft hiertoe toegang, inclusief gebruiker ABN AMRO. Bovendien is ook het kwaliteitssysteem hieraan gekoppeld, aldus Rick, waarin alle partners participeren, waardoor het een compleet systeem is. Hierdoor kan het gehele bouwproces zo efficiënt mogelijk worden ingeregeld. ABN AMRO heeft ook aangegeven het complete BIM-model te willen ontvangen zodat ze daarmee (het onderhoud van) het pand kunnen beheren, dat betekent dat het BIM-Model een hoog detailniveau heeft. Jaco: “Alles gaat erin, inclusief materiaal. We hebben afgesproken een LOD van 300 op te leveren waarbij het model onder andere exacte afmetingen, hoeveelheden, vormen, locaties en oriëntatie bevat van de verschillende objecten.” 
 
Slimmer bouwen  
Door een gedeelte van de werkzaamheden te standaardiseren wordt het ABN AMRO-project met modulair bouwen slimmer gerealiseerd. Verschillende onderdelen en modulen worden al in de fabriek kant-en-klaar gebouwd en gemonteerd onder goede condities en hoge kwaliteit. Dit draagt ook bij aan het beperken van de transportbewegingen van en naar de bouwlocatie.  

Een goed voorbeeld van de standaardisering zijn volgens Rick de horizontale verdiepingen: “deze verdiepingen zijn feitelijk een opeenstapeling van repeterende elementen waarin bouw en installatietechniek samenkomen. Hierdoor kunnen ze compleet prefab worden gebouwd in een gecontroleerde fabrieksomgeving. Een voorbeeld hiervan is de modulaire baan van BAM Bouw en Techniek. Het mooie daaraan is dat we, door op deze manier in serie te bouwen, de maximale kwaliteit kunnen bieden terwijl we minder restafval produceren, minder energie gebruiken en dus het milieu minimaal belasten. Bovendien zorgt het ervoor dat de installaties flexibeler in gebruik zijn en leveren ze door de herinzetbaarheid een substantiële bijdrage aan een circulaire economie.”  

Jaco: “verder worden ook de technische ruimtes volledig ingekocht en in de fabriek gemaakt. KGM Techniek bouwt deze ruimtes voor ons in geklimatiseerde zones waar ze worden geseald, zodat er minder risico is op vocht, roest en beschadigingen. Modulair bouwen zorgt dus voor een korte bouwtijd, flexibiliteit, een hoge kwaliteit en draagt bij aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord. ”   

Ten slotte 
Waar de heren nu het meest naar uitkijken in dit project is duidelijk, want beide geven aan dat dat de start van de uitvoeringsfase is. Rick voegt daaraan toe: “daarbij zijn de SAT/ISAT voor mij de allermooiste momenten. ’s Nachts rondlopen op locatie en daadwerkelijk ervaren hoe alles werkt, dat is toch echt wel een kippenvelmoment.”  

Jaco is ook heel helder: "zeker de uitvoering. En waarom? Het ABN AMRO-concept is eigenlijk een doorontwikkeling van The Edge, het kantoorgebouw van Deloitte op de Zuidas. Van alle projecten die ik heb mogen doen, is dat tot nu toe hét project dat me het meeste is bijgebleven. Daar begon namelijk de transitie naar slimme gebouwen voor Bosman en Edge en daarna is het eigenlijk alleen maar mooier geworden. Met The Edge hebben we destijds met de installatietechniek echt een benchmark neergezet. Ik kijk dus ontzettend uit naar wat we hier met het hele team gaan neerzetten!”  
 
Het vernieuwde ABN AMRO-pand wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 opgeleverd.