CO₂ Prestatieladder

De CO-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van COuitstoot.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en de toepassing van duurzame energie. De CO₂-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.
 

Toepassingsgebied

Per 1 maart 2021 is de scope van het CO2-managementsysteem van BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv samengevoegd met de activiteiten van bv BAM Infra Nederland bv. De entiteit op het CO2-Bewust certificaat is nu Koninklijke BAM Groep nv.

Per 1 juli 2021 is BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv opgesplitst in de werkmaatschappijen BAM Bouw en Techniek, BAM Residential en BAM Specials.
 

Het doel van de ladder

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
 

Aanbestedingen

De CO₂-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO₂ te reduceren met behulp van fictief gunningsvoordeel bij een aanbesteding. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO₂-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Als een samenwerkingsverband van bedrijven, een combinatie, deelneemt aan een aanbesteding dan is het bedrijf met de laagste score op de CO₂-Prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.
 

CO2-Bewust certificaat en voortgangsrapportages

Het CO2-Bewust certificaat, niveau 5, van Koninklijke BAM Groep nv en de voortgangsrapportages CO2-reductiedoelstellingen zijn beschikbaar op onze website
 

Documentenoverzicht

Om de werking van de CO₂-Prestatieladder te stimuleren publiceren wij relevante documenten op onze website, zodat deze informatie voor zowel de sector als daarbuiten toegankelijk is. Alle relevante (links naar) documenten met betrekking tot de CO₂-Prestatieladder zijn te vinden in onderstaand documentenoverzicht.

De documenten van de eisen 3.D.1 Actieve deelname aan initiatief, 4.A.1 Ketenanalyses en materiële emissies, 4.D.1 Ontwikkelingsproject en 5.D.1 Sectorbreed CO2-reductieprogramma zijn eveneens toegankelijk via de website van SKAO (zoek op BAM).
 

3.B.1 CO-reductiedoelstellingen en plan van aanpak

De CO2-doelstelling van BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv voor 2021 bedraagt 16.000 ton.

In 2015 bedroeg de CO2-emissie van BAM Infra Nederland bv 69,9 Kton. De doelstelling voor 2025 is een CO2-reductie van 25% ten opzichte van 2015. Dit zou in 2025 neerkomen op een CO2-emissie van ≤ 52,4 Kton. Voor 2021 is in lijn met deze meerjarendoelstelling de CO2-doelstelling 60,3 kton.

De afzonderlijke CO2 doelstellingen van de 2 werkmaatschappijen en de gezamenlijke CO2 doelstelling van BAM Groep nv zijn als volgt:

Doelstellingen 2021 [ton CO2] BAM Bouw en Vastgoed NL BAM Infra NL BAM Groep nv
Scope 1 8.550 54.300 62.850
Scope 2 450 200 650
Scope 3* 7.000 5.800 12.800

Totaal

16.000 60.300 76.300
*) emissies als gevolg van gedeclareerd personenvervoer onder werktijd en bouw- en kantoorafval.
 

 

4.A.1. Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG - genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.

De analyse van de meest materiele scope 3 emissies en de ketenanalyses zijn beschikbaar via de website van SKAO (zoek op BAM).
 

4.B.2/ 5.B.1/5.B.2 Rapporteren van de emissie-inventaris scope 1, 2 en 3, alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen

De voortgang van de doelstellingen wordt minimaal twee keer per jaar intern en extern gepubliceerd. Zie voor de externe voortgangsrapportages CO2-Bewust certificaat en voortgangsrapportages.
 

3.C.1 Op ad hoc basis intern communiceren over het energiereductie beleid

5.C.1 Publiekelijk gecommitteerd aan een CO-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO:

3.D.1 Actieve deelname aan een initiatief:

4.D.1 Initiatief nemen tot ontwikkelingsprojecten die de sector faciliteren in CO–reductie:

5.D.1 Actief betrokken bij sectorbreed CO2-reductieprogramma