Nieuwbouw Center Court op de Brightlands Chemelot Campus, Sittard-Geleen

Chemelot is veel méér dan een industrieterrein in Zuid-Limburg. De unieke combinatie van Research, development en productie op één terrein is van strategisch belang voor veel van de aanwezige bedrijven. Chemelot is een zeer belangrijke groeimotor voor de gehele regio. Om het belang van Chemelot ook voor toekomstige generaties te garanderen, bundelden de grote bedrijven op Chemelot (SABIC, OCI Nitrogen, Arlanxeo, Fibrant, AnQore en DSM) en de groeiende Brightlands Chemelot Campus samen met de on-site servicebedrijven Sitech en USG de krachten. De uitbreiding van de Chemelot Campus draagt bij aan de ambitie van Chemelot: uitgroeien tot de meest competitieve en duurzame materialen- en chemiesite van West-Europa.

Center Court biedt onderdak aan Chemelot Innovation and Learning Labs, Maastricht Science Programme van de Universiteit Maastricht en het DSM Innovation Center. Center Court wordt mede mogelijke gemaakt door steun van de Provincie Limburg, het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Sittard-Geleen.

De twee hoofdentrees in de noord- en zuidgevel geven directe toegang tot de centrale hal. Rondom de hal liggen diverse horecavoorzieningen. De centrale ontmoetingsruimte op de onderste verdiepingen vormt het middelpunt van het vergadercentrum. Het multifunctionele auditorium bevindt zich daarboven. Op de tweede en derde verdieping zijn alle onderwijs- en onderzoeksruimten gesitueerd van Universiteit Maastricht en CHILL. De bovenste twee verdiepingen zijn bestemd voor de kantoren van het DSM Innovation Center. Onder het Center Court bevindt zich een grote parkeergarage en een sportruimte.

Integrale opdracht
De opdracht is integraal opgedragen zodat de verschillende disciplines (bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch) optimaal op elkaar aansluiten. Dit is gewenst vanwege de korte doorlooptijd van de realisatiewerkzaamheden. De Chemelot Campus kent een strikte regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Vanwege de toepassing van deze regelgeving is het gewenst dat één uitvoerende partij een compleet en actueel overzicht heeft over alle werkzaamheden in de realisatiefase. Door de integrale aanpak van Center Court, het toepassen van BIM, SnagR en een dedicated team kon dit project conform planning worden gerealiseerd in een zeer krappe bouwperiode.

Integraal team
Als coördinerende hoofdaannemer hebben wij een projectkamer ingericht waar wij samen met alle co-makers tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase gezamenlijk de nieuwbouw in de korte doorlooptijd mogelijk hebben gemaakt.

BIM en Snagr
Wij hebben in de voorbereidings- en uitvoeringsfase gewerkt met BIM-modellen. Het toepassen van BIM heeft tot minder fouten in ontwerp en uitvoering geleid, maar er is  ook een betere samenwerking en  communicatie tot stand gekomen.  Daarnaast heeft het toepassen van BIM  tot  een hogere technische kwaliteit geleid. Wij hebben met behulp van SnagR afwijkingen tijdens de uitvoeringsfase en bij oplevering vastgelegd.  In SnagR is een digitaal overzicht beschikbaar waar direct  alle informatie beschikbaar is. Wij stellen hiermee de verantwoordelijke in staat snel en adequaat het werk te organiseren.

Dedicated team
Een vast en betrokken team die de klant en zijn locatie goed kent. Dit is benodigd om de veiligheid van de bouwplaats en de omgeving te waarborgen tijdens uitvoering en in gebruik name van het gebouw.

 

Projectomschrijving

Brightlands Chemelot Campus, een samenwerkingsverband van provincie Limburg, DSM Nederland B.V. en Universiteit Maastricht, maakt sinds september 2016 gebruik van de nieuwbouw het Center Court, het centrale ontmoetings-, onderwijs- en researchcentrum op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. De integrale aanpak heeft het mogelijk gemaakt om binnen de gestelde korte doorlooptijd de nieuwbouw te realiseren.

De twee hoofdentrees in de noord- en zuidgevel geven directe toegang tot de centrale hal. Rondom de hal liggen diverse horecavoorzieningen. De centrale ontmoetingsruimte op de onderste verdiepingen vormt het middelpunt van het vergadercentrum. Het multifunctionele auditorium bevindt zich daarboven. Op de tweede en derde verdieping zijn alle onderwijs- en onderzoeksruimten gesitueerd van Universiteit Maastricht en CHILL. De bovenste twee verdiepingen zijn bestemd voor de kantoren van het DSM Innovation Center. Onder het Center Court bevindt zich een grote parkeergarage en een sportruimte.

Onze rol

Wij hebben als hoofdaannemer de totale verantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden gedragen. Voor de realisatie van de Chemelot Campus waren ook specialistische partijen aangesloten waar wij de volledige coördinatie over hadden. De realisatie van de opdracht bestond uit de volgende onderdelen:

 • Bouwwerkzaamheden;
 • Installatietechnische werkzaamheden;
 • Lab meubilair;
 • Vaste inrichting;
 • Realiseren van de gebouwaansluitingen/utility-infrastructuur;
 • Terrein- en landschapsinrichting van het centrale park. 

Onze relatie met de klant

In de beginfase van de realisatie was het erg lastig om de samenwerking met de opdrachtgever optimaal in te richten. Voor een optimale samenwerking is openheid over wensen en belangen essentieel om ervoor te zorgen dat deze in het proces goed op elkaar aansluiten.  Wij hebben in een later stadium, mede door transparante communicatie samen, een goede vertrouwensband opgebouwd. We hebben ook vertrouwen bij de klant verkregen door in een later stadium de achterstand van 2 maanden op de planning in te lopen. Dit hebben wij mogelijk gemaakt door langere werktijden en transparante communicatie met de klant over obstakels tijdens de bouw. Door transparant met de klant verder vooruit te kijken en mogelijke obstakels te bespreken hebben wij obstakels tijdens uitvoering geminimaliseerd en een snelle uitvoering mogelijk gemaakt. Dit is een win-win situatie, zo weten wij intern en extern tijdig waar wij aan toe zijn.

De communicatie naar de omgeving verliep te allen tijde via de klant. Wij hebben voor de klant en de gebruikers van het toekomstige pand en omliggende panden een aantal rondleidingen georganiseerd. Het op deze manier enthousiasmeren van de omgeving heeft bijgedragen aan het creëren van begrip voor de werkzaamheden van de nieuwbouw.

Minimaliseren van overlast

Voor het behalen van de gezette opleverdatum hebben wij de dagelijkse werktijden verlengd tot acht uur in de avond. Dit stelde ons in staat de gebruikers van de omliggende bedrijven te ontzien van mogelijk overlast.  Wij voerden de meest hinderlijke werkzaamheden (trillingen, geluid) vóór 9:00 uur in de ochtend of na 18:00 uur in de avond uit. In combinatie met het tijdig inlichten van de bedrijven (via de opdrachtgever) over mogelijke overlast hebben wij  draagvlak voor de bouw gecreëerd.

De inzet van een veiligheidsdeskundige tijdens de gehele uitvoering was vereist. Door het vertrouwen dat in elkaar als partner was ontstaan is de klant ons hierin tegemoet gekomen. De klant heeft de inzet van de veiligheidsdeskundige mogelijk gemaakt waardoor wij de gewenste opleverdatum voor de klant hebben kunnen realiseren.

Bewuste Bouwers

Voor Center Court hebben we het Bewuste Bouwers Plan toegepast. In dit plan (onderdeel van het standaard projectplan voor de uitvoering) letten we systematisch en gestructureerd op de volgende aspecten: milieuzorg, orde en netheid, een goede buur, respectvol gedrag, veiligheid op en rond de bouwplaats, betrouwbaar gedrag en verantwoordelijk gedrag. Bewuste Bouwers betrekken waar mogelijk duurzame materialen en diensten en hebben oog voor afvalmanagement en energiebesparing.

 • Wij hebben voor deze bouwplaats gebruik gemaakt van groene stroom volgens beschikbare certificaten
 • We hebben het verbruik van gas, elektra en water geregistreerd
 • We  hebben maatregelen genomen om afvalproductie te beperken en afval te scheiden
 • We hebben zoveel mogelijk FSC-hout gebruikt
 • We hebben de partnerships met een toenemend aantal vaste onderaannemers en leveranciers benut om het duurzaam ondernemen in het integrale bouwproces verder te ontwikkelen

 

Veiligheid, gezondheid en milieu op de Chemelot Campus

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de Chemelot Campus. Wij als BAM borgen de handhaving van de veiligheidsvoorwaarden en de communicatie daarover. ‘We werken veilig of we werken niet’ is het motto van BAM dat van hoog tot laag in onze organisatie wordt uitgedragen. Werknemers op de Campus of passanten mogen nooit door onze werkzaamheden in gevaar komen.  Dit geldt natuurlijk ook voor iedereen op de bouwplaats van Center Court zelf.

Centraal hierin staat het nemen van verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheidsgedrag. Onze leidinggevende sturen constant aan op veiligheid en zijn een voorbeeld voor hun medewerkers en hun omgeving. De governance code “Veiligheid in de Bouw” is een integraal onderdeel van ons veiligheidsbeleid, de intentieverklaring is als zodanig gevalideerd door BAM. Ten aanzien van het naleven van gemaakte afspraken op het gebied van veiligheid geldt op onze bouwplaatsen een sanctiebeleid.  Bij het niet naleven van de voorschriften volgt in eerste instantie een waarschuwing. Bij een tweede keer niet naleven van de voorschriften wordt de toegang tot de bouwplaats ontzegd.  Dit geldt voor iedereen, ongeacht functie of organisatie.

Er zijn op de bouwplaats beschermingsmiddelen beschikbaar voor alle medewerkers en bezoekers. Ook verzorgen wij voor bezoekers de bouwplaatsspecifieke veiligheidsinstructie. Waar nodig zorgen wij ook voor begeleiding over de bouwplaats.  

Wij bieden iedereen een veilige (werk)omgeving

De projectmatige VGM aanpak voor de Nieuwbouw Chemelot Campus Centre Court wordt vorm gegeven door een V&G plan uitvoeringsfase dat aansluit op het overkoepelend constructie VGM plan rev.2 van de Chemelot Campus en het VGM plan ontwerpfase. Hierin worden ook de Chemelot Campus voorwaarden op gebeid van veiligheid, gezondheid en milieu meegenomen.

Om de veiligheid te borgen worden de volgende concrete maatregelen op de bouwplaats genomen:

 • De veiligheidsrichtlijnen zijn zichtbaar op de bouwplaats aangebracht en worden bewaakt door leidinggevenden en bouwplaatsmedewerkers;
 • Iedereen die komt (werken) op onze bouwplaats krijgt een bouwplaatsintroductie middels een project specifieke introductiefilm. Na het volgen van de introductie wordt een sticker verstrekt die zichtbaar gedragen moet worden op de helm;
 • Drie weken voor de start van een nieuwe bewerking vindt een startgesprek plaats tussen de uitvoering van de desbetreffende bouwpartner en de hoofduitvoerder van BAM Utiliteitsbouw dan wel montageleider van BAM Techniek. In dit gesprek worden behalve planningsafspraken ook veiligheidsafspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd en worden geïmplementeerd;
 • De bouwplaats is uitsluitend toegankelijk via een tourniquet die bediend wordt door middel van een pasjessysteem;
 • Bij het werken aan installaties volgen wij de LOTOTO-procedure. Ofwel blokkeren, markeren en controleren. Het toepassen van LOTOTO is gericht op het beschermen van personen die werkzaamheden uitvoeren aan installaties of apparatuur, die zijn voorzien van energiebronnen of die opgeslagen energie bevatten. Dit gebeurt door het creëren van een fysieke afscherming;
 • Wij benoemen een Veiligheidsman van de week. Iedere week krijgt een nieuwe bouwplaats medewerker specifiek de taak om de veiligheid op de bouwplaats te controleren en tekortkomingen, waar nodig, te herstellen. Hiermee wordt het veiligheidsbewustzijn van onze bouwplaatsmedewerkers enorm verhoogd;
 • Alle bouwplaatsmedewerkers van BAM Utiliteitsbouw zijn in het bezit van het certificaat Veilig Hijsen. Alle medewerkers van bouwpartners die hijswerkzaamheden verrichten dienen ook te beschikken over dit certificaat om hijswerkzaamheden te mogen verrichten;
 • Voorafgaand aan de stort van iedere vloer wordt de ondersteuningsconstructie fysiek gecontroleerd door zowel onze bouwpartner als ook onze leidinggevenden op de bouwplaats. Controle vindt plaats door middel van in te vullen inspectieformulieren. Steekproefsgewijs wordt ook gekeurd door de hoofdconstructeur.

Slimme Logistiek

Er wordt een unieke aanpak voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen toegepast: Slimme Bouw Logistiek (SBL). SBL is een samenwerkingsverband tussen BAM en een logistiek partner. Onze leveranciers leveren hun goederen niet ieder individueel af op Chemelot, maar op een zogenoemde hub van onze logistiek partner in Maastricht. Hier worden de materialen gekeurd, opgeslagen, gecodeerd en logisch verpakt en klaargezet voor transport naar de bouwplaats. Hiermee vergroten we de continuïteit van het bouwproces. Ten opzichte van de traditionele aanpak brengen we het aantal transportbewegingen nu met meer dan 50% terug.  

De materialen worden per ruimte of per arbeidshandeling gebundeld. Onze logistieke medewerkers leveren de materialen tot in de ruimte waar ze verwerkt worden. Elke dag kan iedereen direct aan de slag. De logistiek medewerkers brachten niet alleen de materialen op de juiste locatie, ze namen ook gelijk het afval mee terug. Alles in één transportbeweging. Belangrijk daarbij is dat wij alleen met vaste logistieke medewerkers werkten, zij waren volledig op de hoogte van alle veiligheidsvoorschriften van Chemelot.

Naast dat SBL het aantal transportbewegingen sterk terugbrengt, werkt het ook kwaliteit verhogend. De voordelen van SBL voor de opdrachtgever en de omgeving zijn:

 • Lagere bouwkosten;
 • Bijdrage aan de BREEAM puntentoekenning;
 • Optimale belading, geen halflege vrachtwagens;
 • Vaste chauffeurs die de omgeving , veiligheidsvoorschriften en verkeerssituatie kennen;
 • Afval wordt direct meegenomen;
 • Stiptheid van leveringen door een strakke coördinatie vanuit de hub.

Elke ochtend vond er een Daily Stand plaats. Een korte meeting met alle betrokkenen op de bouw om kort terug te blikken op de vorige werkdag en de werkzaamheden van de komende werkdag af te stemmen. Doordat iedereen hierbij aanwezig was, kwamen conflicten vroegtijdig boven tafel. Gezamenlijk werden direct maatregelen genomen om deze problemen op te lossen.

Betrokkenheid en veiligheid

In de nieuwe Campus zijn laboratorium ruimten aanwezig waar wij de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden voor hebben uitgevoerd. De co-maker voor het lab meubilair, zoals labtafels en zuurkasten, hebben wij gecoördineerd. De samenhang tussen de werkzaamheden was heel nauw. Voor de verificatie en validatie van het laboratorium was drie maanden voor oplevering stroom benodigd. Met een gezamenlijk afgestemde detailplanning hebben wij de samenhang van alle werkzaamheden optimaal op elkaar weten af te stemmen.

Zoals eerder benoemd kent de Chemlot Campus locatie specifieke veiligheidsvoorwaarden. Voor elke gebruiker van het Chemelot terrein geldt dat er niet gerookt mag worden, registratie bij de entree van het terrein noodzakelijk is om het terrein op te mogen en mag er geen gebruik worden gemaakt van rugzakken. Specifiek voor de bouw geldt ook dat eten niet toegestaan is op de bouwplaats en dat ten alle tijden gewerkt wordt met een geldige werkvergunning (tijdsgelimiteerd). Door de inzet van een vast en betrokken team hebben wij de strikte naleving van deze regels geborgd.

Ook na oplevering hebben wij een betrokken team klaar staan voor de klant. Wij hebben één contactpersoon die 24/7 bereikbaar is om eventuele klachten en problemen op te nemen. Om klachten en problemen te minimaliseren hebben wij bij oplevering de toekomstige gebruikers gebruiksaanwijzingen gegeven over de installaties waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Zo hebben wij op de lange termijn een vast team ter beschikking om veilige en juiste in gebruik name te garanderen.

 

Een duurzaam gebouw

BREEAM

De klant heeft de ambitie gesteld om een duurzaam gebouw te realiseren. Wij hebben conform de BREEAM- criteria ‘Very Good’ gerealiseerd. Hierbij hebben wij onder andere een  (nog aan te vullen door projectleider)  gerealiseerd om  invulling te geven aan de duurzaamheidsambitie van de klant.

 

LEAN

Wij hebben op Center Court  LEAN-projectmanagement toegepast. Dit houdt onder andere in dat wij samen met alle betrokkenen één integrale projectplanning opstellen. Op systematische wijze is in een speciale lean-planning-sessie door alle partijen gezamenlijk deze projectplanning uitgewerkt. Doordat iedereen betrokken wordt en invloed kan uitoefenen, is er commitment. Ook neemt het begrip voor elkaars processen enorm toe. Doordat ieders proces besproken wordt, werd het mogelijk om de verschillende deelprocessen zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierdoor is aanzienlijke tijdwinst te realiseren ten opzichte van traditioneel plannen.

 

Een integraal BIM model

Wij hebben in de voorbereidings- en uitvoeringsfase gewerkt met BIM-modellen. Het toepassen van BIM heeft tot minder fouten in ontwerp en uitvoering, een betere samenwerking, betere communicatie en een hogere technische kwaliteit geleidt.

In de tenderfase hebben wij de BIM-modellen in gezet om de calculaties te ondersteunen. Hier zijn we in de TO- en UO-fase onverminderd mee doorgegaan.  Het bouwkundige en constructieve ontwerp diende als basis voor de detailengineering van onze partners. Tijdens gezamenlijke sessies is er actief gestuurd op clashes en raakvlakken. Deze acties zijn door ons bewaakt en gecoördineerd. In deze sessies werden problemen gesignaleerd, hebben wij de nodige acties uitgezet en werden er ook problemen opgelost door concurrent te engineeren. De detail-engineering (productie-tekenwerk) hebben we op haar beurt weer terug geplaatst in het model, waardoor wij het 3D-model tot in detail zo volledig mogelijk kregen. Wij hebben hiermee een snellere, kwalitatievere en gelijktijdige engineering gerealiseerd.

Behalve  het ontwerpproces komt BIM ook het uitvoeringsproces ten goede, omdat men in plaats van te improviseren aan het organiseren is. Met behulp van BIM en CAD-CAM, wordt in onze werkplaats in Veenendaal de prefabricage van installatieonderdelen aangestuurd. Door een 1-op-1 koppeling van de CAD-systemen aan de fabricage- systemen, is de kwaliteit van de installatie geborgd en voorkomen we problemen in de uitvoering.

Snagr

Voor het vastleggen van afwijkingen is tijdens de uitvoeringsfase en bij oplevering gebruik gemaakt van SnagR. SnagR is een iPad/iPhone-applicatie en bijbehorende web-omgeving om gebreken en afwijkingen vast te leggen waarmee wij het opleverproces beheersen. SnagR koppelt het gebrek of de afwijking en de locatie daarvan aan de bouwtekening van het project. Elke melding is voorzien van een foto en aanvullende informatie. Wij stellen daardoor de verantwoordelijke in staat  snel en adequaat het werk te organiseren.

De meldingen worden via internet met onze partners gecommuniceerd. Elke melding wordt centraal opgeslagen. Deze centrale omgeving is via een website te benaderen van waaruit we diverse rapportages en overzichten uitprinten, rapportages versturen naar de gekoppelde onderaannemers of inzicht verkrijgen in de voortgang van het proces. Het communiceren over de opleverpunten wordt op deze manier zeer gericht en eenduidig.  Onderaannemers melden opgeloste punten af via een eigen mobiel apparaat. Als laatste worden de afgemelde punten door ons gecontroleerd en afgesloten. Het opleverproces verloopt dankzij SnagR uitermate efficiënt. Wij faciliteren de gezamenlijke opname en direct na afloop is de rapportage voor iedereen beschikbaar. Discussies over punten op de opleverlijst behoren definitief tot het verleden. Deze systematische aanpak van afwijkingen draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.

Onderhoud

Wij voeren 14 maanden preventief en storingsonderhoud uit. Na oplevering ontstaan vaak storingen of klachten door verkeerd gebruik en niet goed afgestelde installaties. Samen met de klant is bij gunning van de opdracht daarom een onderhoudscontract van 14 maanden  opgesteld. Zoals eerder benoemd informeren wij de nieuwe gebruiker over de gebruikswijze van de nieuwe installaties. Daarmee vervullen wij de wens van de klant om molest gebruik terug te brengen naar een minimum. Daarnaast vervult de 24/7 service desk de continue bereikbaarheid en inzetbaarheid van het vaste service team.