Renovatie Gilde Opleidingen, Venlo

Gilde Opleidingen verzorgt momenteel het middelbaar beroepsonderwijs binnen de regio op 12 locaties aan circa 12.500 deelnemers en heeft circa 870 personeelsleden in dienst. De onderwijslocaties bevinden zich voornamelijk in de steden Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray en Weert.

Het schoolgebouw van de Gilde Opleidingen aan de Groenveldsingel 40 in Venlo is door BAM gerenoveerd. De renovatie heeft het gebouw zowel functioneel, ruimtelijk alsmede technisch verbeterd c.q. geoptimaliseerd. In functionele- en ruimtelijke zin wasten doel gesteld de uitstraling van het gebouw, zowel exterieur alsmede interieur, te verbeteren c.q. te optimaliseren.
 

Het gerenoveerde gebouw is opgeleverd in de jaren ’80 van de vorige eeuw en bestaat uit drie delen, namelijk:

  • Oostvleugel, waar de sporthal zich situeert;
  • Middenbeuk, hier  bevinden  zich  diverse  opleidingen  binnen  de  sector  Zorg  & Welzijn;
  • Westvleugel, waar opleidingen binnen de sector Health en Wellness zich bevinden.

De renovatie hadbetrekking op de middenbeuk. Gedurende de renovatie zijn de eerste tot en met de derde verdiepingen - met een omvang van ca. 6.000 m² -onderhanden genomen.

Onze rol
We hebben een door Global Architecture opgesteld LOD200 model (Revit) ontvangen. Ten behoeve van deze renovatie heeft BAM het definitief ontwerp, conform LOD 400 uitvoeringsgereed, opgesteld. De ontwerpfase bestond voornamelijk uit het ontwerpen en engineeren van de nieuwe gebouwgebonden elektrotechnische - en werktuigbouwkundige installaties, waarbij ten doel is gesteld dat de uitgangspunten van Frisse Scholen klasse B worden behaald en de exploitatielasten zover mogelijk worden geminimaliseerd.

BAM was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het, conform UAV-gc 2005, op basis van een Voorlopig Ontwerp  (LOD200 model) engineeren, renoveren en te onderhouden van de installaties van het gebouw. Hierbij kwam BAM met efficiënte oplossingen, een betere beheersing van budget en tijd, er waren minder risico’s zijn voor de opdrachtgever. BAM bood hierbij een duurzamere oplossing ten opzichte van een traditioneel proces, waarbij ontwerp, de renovatie en het onderhoud zijn gescheiden.

Prestatiegericht onderhoudscontract
In het verlengde van de renovatie wenst Gilde Opleidingen optimale ondersteuning op het gebied van onderhoud door middel van een onderhoudscontract voor de periode van vijftien (15) jaar. Het onderhoud dient prestatiegericht te worden uitgevoerd, en bestaat uit het onderhoud aan de gebouwgebonden installaties. Deze gebouwgebonden installaties bestaan onder andere uit elektrotechnische, werktuigbouwkundige, inbraakbeveiligings-, brandmeld-, brandbeveiligings-, brandblus-, lift- , nood- en transparantverlichtingsinstallaties en ontruimingsinstallaties.

Evolutionair en circulair bouwen
De renovatie is zoveel mogelijk uitgevoerd conform de principes van ‘evolutionair en circulair bouwen’, die zijn oorsprong kent in het gedachtegoed van de Circulaire Economie. Door het gebouw ‘evolutionair’ te renoveren kan worden ingespeeld op veranderende wensen, eisen en  behoeften  van  de  huidige-  en  mogelijk  toekomstige  gebruikers,  waardoor waardebehoud- en/of creatie worden geoptimaliseerd en waardevernietiging wordt geminimaliseerd. Daarnaast wordt in het principe van ‘circulair bouwen’ het hergebruik van materialen in de verschillende bouwlagen geoptimaliseerd. Dit geldt voor zowel de sloopwerkzaamheden, nieuw toe te voegen materialen tijdens de realisatie en gedurende de tweede gebruiksfase na renovatie. Hierdoor blijven leveranciers verantwoordelijk voor de geleverde producten en nemen zij de producten na gebruik terug, waarbij getracht wordt een zo hoog mogelijke restwaardecomponent te behalen. Het product wordt in zijn geheel/onderdelen/materialen hoogwaardig hergebruikt en/of gerecycled, waarbij de restwaarde direct in de aanbieding wordt verrekend.
 
Door de evolutionaire en circulaire principes te omarmen wordt een integrale- en levenscyclusgedachte gerealiseerd en committeert BAM en haar onderaannemers/leveranciers zich aan het primaire proces  c.q.  de  doelstellingen  van  Gilde  Opleidingen,  namelijk  het  verbeteren  van  de prestaties van studenten en docenten door continu in te spelen op een leefbare leer- en werkomgeving.